Om projektet

Formålet med projektet:

Projektet skal styrke alle undervisere på læreruddannelsen UCC i udvikling af flerkulturelle undervisningskompetencer, samt bidrage til UCC's institutionelle arbejde med mangfoldighed.

Projektets baggrund:

Udfordring: Det stigende antal flygtninge og efterkommere af indvandrere i såvel folkeskole som læreruddannelse udfordrer undervisere på læreruddannelsen og kommende lærere i at håndtere de udfordringer, som den etniske mangfoldighed udgør.

Læreruddannelsen og Folkeskolen må nødvendigvis imødekomme disse udfordringer, og besvare tre afgørende spørgsmål: Hvordan navigerer underviseren i det flerkulturelle klasseværelse? Hvordan håndterer underviseren undervisningsemner, der potentielt er konfliktfyldte i forhold til minoritet og majoritet? Hvordan anerkender underviseren kulturel forskellighed, samtidig med at man opretholder de formelle krav til uddannelsen/skolen? Såfremt disse spørgsmål ikke adresseres i en praksishverdag, er der en stor risiko for en etnisk opdeling, en optrapning af interkulturelle konflikter, samt et stigende frafald af lærerstuderende og folkeskoleelever med minoritetsbaggrund.

Projektet har et todelt fokus, som adresserer to sammenhængende udfordringer: Det skal både kvalificere UCC-underviserne til at undgå at skabe marginaliseringsprocesser i deres eget undervisningsrum - og via de samme redskaber skal det indirekte klæde de lærerstuderende på til at skabe et inkluderende rum, når de skal undervise i Folkeskolen.

Kerneopgaven: Læreruddannelsens formål knytter sig til Folkeskolens formål. En afgørende del af Folkeskolens kerneopgave er at “mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater samt øge elevernes trivsel.” Hvis læreruddannelsen ikke giver fremtidens lærere kompetencer til at håndtere elevernes mangfoldighed, så svigter vi vores mission.

Kompetencebehov: Læreruddannelsen UCC ligger i hovedstaden, hvor befolkningssammensætningen er mangfoldig og hvor interkulturelle problemstillinger trænger sig på, hvilket bør adresseres professionelt. UCC ønsker at styrke sin faglige profil ved at være den professionshøjskole, der kan løfte kvaliteten i interkulturel undervisning – og derfor ønsker læreruddannelsen et kompetenceløfte af dens ansatte. På Læreruddannelsen UCC eksisterer der blandt undervisere og i forskningsmiljøet en stærk viden om hvordan interkulturelle konflikter og marginaliseringsprocesser kan håndteres. Men den viden er ikke bredt forankret i underviserstaben og er ikke systematiseret. Der mangler blandt andet et faglig fælles sprog om integrationsudfordringer og en fælles praksis vedrørende flerkulturel kompetence.

Ønskede resultater:

• at de 20 undervisere fra første fase bliver i stand til både at undervise i og med flerkulturel kompetence og bliver i stand til at varetage undervisningen af deres kollegaer til at varetage samme
• at de resterende undervisere bliver i stand til at anvende cases og øvelser fra idekataloget i deres undervisning
• at anvendelsen af cases og øvelser fra idekataloget bidrager til at en øget flerkulturel under-visningskompetence hos de lærerstuderende der præsenteres for cases og øvelser
• at samtlige undervisere bliver bevidste om – og handlende på – de dilemmaer og udfordrin-ger, som er forbundet med undervisning i det flerkulturelle klasserum

Tegn på virkning:
• Fælles fagligt sprog: Underviserne anvender begreber i faglige diskussioner og kan analysere egen praksis på baggrund af ny viden
• Undervisningskompetence: Underviserne kan anvende ny viden i daglig undervisning
• Underviserne anvender inspirationskataloget i deres undervisningsmoduler


Nøgledokumenter:

Projektbeskrivelse

Ingen kommentarer:

Send en kommentar